БҮХ НИЙТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮҮРГИЙН САН – Oлон улсын харьцуулсан судалгаа |

GSMA–ээс 2013 онд явуулсан дэлхийн улс орнуудын “Бүх нийтийн үйлчилгээний сангийн судалгаа”-нд үндэслэн  Дэлхйин улс орнуудын БНҮҮС-ийн бүтцийг түүний нэршлээр ангилан үзүүлэв.

Үүнд:

  • Бүх Нийтийн Үйлчилгээний (Үүргийн) Сан /Universal Service (Obligation) Fund/
  • Харилцаа Холбооны Сан /Telecommunication Fund/
  • Харилцаа Холбооны Хөрөнгө Оруулалтын Сан /Investment Fund for Telecommunication/
  • Мэдээллийн Дэмжих Сан /Information Support Fund/
  • Харилцаа Холбооны Хөгжлийн Сан /Telecommunication Development Fund/

БНҮҮС Олон улсын харьцуулсан судалгаа ҮЗЭХ