Хөрөнгө төвлөрүүлэлт

Бүх Нийтийн Үйлчилгээний Үүргийн Санд татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн нарийвчилсан тайлан.

2015 оны III улирлын байдлаар хөрөнгө төвлөрүүлэлт

2015 оны 9 дүгээр сарын байдлаар Бүх Нийтийн Үйлчилгээний Үүргийн Сан дахь хөрөнгө төвлөрүүлэлтийн байдлыг хүснэгтээр харуулбал (сая төгрөгөөр):

Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө

Он Төлөвлөгөө /сая төгрөгөөр/ Гүйцэтгэл /сая төгрөгөөр/
2009 2,388.53 1,800.00
2010 1,937.60 3,300.00
2011 2,500.00 3,300.00
2012 3,500.00 4,312.00
2013 3,500.00 3,799.00
2014 3,800.00 3,838.00
2015 оны 9 сар 3,500.00 2,012.19

Хөрөнгө төвлөрүүлэлтийн ажлын тойм

2014 оны 4-р улирлын байдлаар

Салбар Нийт ТЗЭ-ийн тоо Мэдээлэл хүргэсэн Тайлангаа ирүүлсэн Төлөлт хийсэн Үлдэгдэлтэй байгууллагын тоо
Үүрэн 5 5 5 4 0
Телевиз радио 259 259 148 15 16
Шуудан 36 36 35 9 60
Интернэт 46 46 37 10 15
Холбооны шугам угсралт 197 197 108 26 16
Нийт 543 543 333 64 107

Авлагын бүтэц

Бүх Нийтийн Үйлчилгээний Үүргийн Сангийн авлагатай байгууллагуудын бүтэц

Ангилал Байгууллагын тоо
ТВ, радио 23
Шуудангийн салбар 61
Интернэтийн үйлчилгээ 16
Холбооны кабел угсралт 20
Нийт 120

2009-2013 оны гүйцэтгэлийн нарийвчилсан задаргаа

2009 оны хөрөнгө төвлөрүүлэлтийн дүн

(төгрөгөөр)

Үйл ажиллагааны төрөл Төвлөрүүлсэн дүн
Телевиз радио 1,315,740
Шуудан 11,700,000
Холбооны шугам угсралт 145,746
Интернэт 7,479,492
Үүрэн 1,656,254,339

2010 оны хөрөнгө төвлөрүүлэлтийн дүн

(төгрөгөөр)

Үйл ажиллагааны төрөл Төвлөрүүлсэн дүн
Телевиз радио 61,025,031
Шуудан 7,200,000
Холбооны шугам угсралт 12,761,528
Интернэт 44,396,214
Үүрэн 3,144,981,282

2011 оны хөрөнгө төвлөрүүлэлтийн дүн

(төгрөгөөр)

Үйл ажиллагааны төрөл Төвлөрүүлсэн дүн
Телевиз радио 50,794,736
Шуудан 29,788,577
Холбооны шугам угсралт 48,347,585
Интернэт 51,125,192
Үүрэн 3,107,763,982

2012 оны хөрөнгө төвлөрүүлэлтийн дүн

(төгрөгөөр)

Үйл ажиллагааны төрөл Төвлөрүүлсэн дүн
Телевиз радио 1,043,701
Шуудан 18,275,000
Холбооны шугам угсралт 10,058,359
Интернэт 223,009,867
Үүрэн 4,058,701,440

2013 оны хөрөнгө төвлөрүүлэлтийн дүн

(төгрөгөөр)

Үйл ажиллагааны төрөл Төвлөрүүлсэн дүн /сая төгрөгөөр/
Телевиз радио 4,061,417
Шуудан 59,511,200
Холбооны шугам угсралт 59,810,847
Интернэт 255,535,203
Үүрэн 2,571,422,952

Хөрөнгө Төвлөрүүлэх

Харилцаа холбооны тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид санд хөрөнгө төвлөрүүлэхдээ дараах материалыг бүрдүүлж тайлант улирлын дараа улирлын эхний сарын 25-ны дотор ирүүлсэн байх шаардлагатай.

1. Санхүүгийн баталгаажсан тайлан
2. Татварын албаны баталгаажсан тайлан
3. Бүх Нийтийн Үйлчилгээний Үүргийн Сангийн хөрөнгө төвлөрүүлэх тайлангийн маягт
Татаж авах

Үүний дараа маягтын дагуу ирүүлсэн тайланг санхүүгийн тайлан тэнцэлтэй нь тулган хянаж, тооцоо нийлж, төвлөрүүлэх хөрөнгийн хэмжээг баталгаажуулдаг.