Хууль, эрх зүйн орчин |

Хууль, эрх зүйн орчин

Бүх Нийтийн Үйлчилгээний Үүргийн Сангийн статус, эрх зүйн орчин нь дараах тогтоол болон холбогдох хууль тогтоомжууд, тушаал шийдвэрүүдийн хүрээнд эрх үүрэг нь баталгаажин ажилладаг юм.