Зорилго ТӨРИЙН БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД МЭДЭЭЛЭЛ, ШУУДАН, ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ХАМГИЙН ТҮГЭЭМЭЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ТУХАЙН ХҮН АМЫН БАЙРШИЛ, АМЬЖИРГААНЫ ТҮВШИНГӨӨС ҮЛ ХАМААРАН БОДИТ ҮНЭЭР ХҮРГЭНЭ. САНГИЙН ТУХАЙ